Author name: admin

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูดนตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีศึกษา กำหนด วัน เวลาสอบวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 12.00 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีศึกษา

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

วิชาเอก ดนตรีศึกษา
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,000 บาท

ไม่กำหนดช่วงอายุ

ห้องธุรการ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 16.00 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 15 กันยายน 2566

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรงค่าจ้างอัตราเดือนละ 7,000 บาทอายุระหว่าง 35-45 ปีห้องธุรการ ตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ประกาศผล ในวันที่ 8 กันยายน 2566

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เป็นประธานในพิธี โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมหลายรายการ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การแข่งขันวาดภาพระบายสี, การแข่งขันจรวดขวดน้ำ, การแข่งขันแดนเซอร์รีไซเคิล, Green Market เป็นต้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

ต้อนรับรองผู้อำนวยการณัฏยา ปะกายะ

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมต้อนรับ
นางณัฏยา ปะกายะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ด้วยความยินดียิ่ง

Scroll to Top