มิถุนายน 2023

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแจ้งการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และนโยบาย พร้อมแนวการปฏิบัติระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 49 ทุน
จาก คุณฑีรณัฏฐ์ ลัดดาพันธุ์ และ คุณรวงรัตน์ พุทธิรงควัตร
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษาและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้รับการประเมินการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสุดใจ อ่อนฤๅชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน

โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมได้รับเกียรติจาก นายจำลอง ใบไธสง นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายสุขภาพดีชีวีมีสุข ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลโพธิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตลาดโพธิ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการ อบรม

วันวิสาขบูชา

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (๓ มิถุนายน ๒๔๖๖) ณ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ เพื่อส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนำนักเรียนประกอบพิธี เวียนเทียนวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ เด็กให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการ กษา และนักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

Scroll to Top