ข้อมูลผู้บริหาร​

นางทรรศนีย์ พลพวก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฏยา ปะกายะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจินดา ธรรมธุระ

นางจิสุภา แคนตะ

รักษาการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายไพศาล แสนเกษม

นายไพศาล แสนเกษม

รักษาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์

นางอรุณรัตน์ แสนเกษม

รักษาการฝ่ายบริหารงานการงบประมาณ

นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์

นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์

รักษาการฝ่ายบริหารงานบุคคล

Scroll to Top