ข้อมูลผู้บริหาร​

นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน

นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฏยา ปะกายะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจินดา ธรรมธุระ

นางจิสุภา แคนตะ

รักษาการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายไพศาล แสนเกษม

นายไพศาล แสนเกษม

รักษาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์

นางอรุณรัตน์ แสนเกษม

รักษาการฝ่ายบริหารงานการงบประมาณ

นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์

นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์

รักษาการฝ่ายบริหารงานบุคคล

Scroll to Top