ข้อมูลผู้บริหาร​

นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฏยา ปะกายะ

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจิสุภา แคนตะ

รักษาการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายไพศาล แสนเกษม

รักษาการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอรุณรัตน์ แสนเกษม

รักษาการฝ่ายบริหารงานการงบประมาณ

นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์

รักษาการฝ่ายบริหารงานบุคคล

Scroll to Top