ข้อมูลบุคลากร

นางทรรศนีย์ พลพวก

ผู้อำนวยการ

นางณัฏยา ปะกายะ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
นายนัฏดนัย ปานาลาด

นายนัฏดนัย ปานาลาด

ครูชำนาญการ

นางจินดา ธรรมธุระ

นางจินดา ธรรมธุระ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจินดา ธรรมธุระ

นางจิตสุภา แคนตะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์

นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์

นางอรุณรัตน์ แสนเกษม

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์

นายสัตตรัตน์ ศรีกาสี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีกาสี

นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีกาสี

ครูชำนาญการ

นางสาวดวงหทัย จันทร์ฉ่ำ

นางสาวดวงหทัย จันทร์ฉ่ำ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์

นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชยุตม์ ล้อธีรพันธ์

นายชยุตม์ ล้อธีรพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายวัชรพันธ์ ธนะไชย

นายวัชรพันธ์ ธนะไชย

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
นางสาวสุชาณิพา นามปัญญา

นางสาวสุชาณิพา นามปัญญา

ครู

นายสิทธิชัย รวบทองศรี

นายสิทธิชัย รวบทองศรี

ครูอัตรจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
นางสวรรณ์ ธรรมธุระ

นางสวรรณ์ ธรรมธุระ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศกร รามัญวงศ์

นายพงศกร รามัญวงศ์

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
นางสาวศุภพร สิงหชัย

นางสาวศุภพร สิงหชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางบังอร เลไธสง

นางสาวบังอร เลไธสง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวจีรวรรณ แก้วสุข

นางสาวจีรวรรณ แก้วสุข

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวกิ่งดาว สนิทรัมย์

นางสาวกิ่งดาว สนิทรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์

นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางมะลิวัลย์ นิโรรัมย์

นางมะลิวัลย์ นิโรรัมย์

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
นางสุพัตรา ณัฐเชาวรัตน์

นางสุพัตรา ณัฐเชาวรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุธี ครุฑสามารถ

นายสุธี ครุฑสามารถ

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
นายไพศาล แสนเกษม

นายไพศาล แสนเกษม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายรังสิวุฒิ เสนากลาง

นายรังสิวุฒิ เสนากลาง

พนักงานราชการ

ครูธุรการ นักการ แม่บ้าน
นายเสกสรร วัฒนะ

นายเสกสรร วัฒนะ

นักการภารโรง

นายสัมพันธ์ พิสัยเทียะ

นายสัมพันธ์ พิสัยเทียะ

นักการภารโรง

-

แม่บ้าน

Scroll to Top