ข้อมูลบุคลากร

นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน

ผู้อำนวยการ

นางณัฏยา ปะกายะ

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

นายนัฏดนัย ปานาลาด

ครูชำนาญการ

นางจินดา ธรรมธุระ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตสุภา แคนตะ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรัตน์ แสนเกษม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสัตตรัตน์ ศรีกาสี

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีกาสี

ครูชำนาญการ

นางสาวดวงหทัย จันทร์ฉ่ำ

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายชยุตม์ ล้อธีรพันธ์

ครูชำนาญการ

นายวัชรพันธ์ ธนะไชย

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายชยันต์ ขันงาม

ครูชำนาญการ

นางสาวสุชาณิพา นามปัญญา

ครู

นายภูริเดช ชำนาญจิตร

ครูอัตรจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางสวรรณ์ ธรรมธุระ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศกร รามัญวงศ์

ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุภพร สิงหชัย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวบังอร เลไธสง

ครูอัตราจ้าง

นางสาวนริศรา เจียรัมย์

ครูชำนาญการ

นางสาวจีรวรรณ แก้วสุข

ครู

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวกิ่งดาว สนิทรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาพร สำเริงรัมย์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางมะลิวัลย์ นิโรรัมย์

พนักงานราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางสุพัตรา ณัฐเชาวรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุธี ครุฑสามารถ

ครูอัตราจ้าง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพศาล แสนเกษม

ครูชำนาญการพิเศษ

นายรังสิวุฒิ เสนากลาง

พนักงานราชการ

ครูธุรการ และแม่บ้าน

นางดวงหทัย ศุภพันธุ์มณี

ครูธุรการ

นางสมหมาย สำเริงรัมย์

แม่บ้าน

Scroll to Top