ที่อยู่

ที่เวลาทำการ

ร้องเรียน

คำแนะนำ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่กำหนด หากไม่ระบุพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม อาจไม่รับหรือยกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวขึ้นพิจารณาได้

มีข้อสงสัย

กรุณาระบุคำถาม อธิบายคำถาม ให้ละเอียด เพื่อความชัดเจนในการให้คำตอบจากเรา

Scroll to Top