บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน

  1. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
  2. จัดตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน
  5. ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา
  6. กำกับติดตาม ประเมินงานตามแผนงานโครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ พิจารณาเสนอความดีความชอบ การพัฒนาและการดำเนินงานทางวินัยกับบุคลากรทางการศึกษา
  7. ประสานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษาใช้และจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโรงเรียน ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ ตามระเบียบที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
Scroll to Top