โปรแกรมระบบงานปกครอง

ใช้ในการดูแลการเข้าเรียนของนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียน

SGS : สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง (ดูผลการเรียน)

โปรแกรมตรวจสอบผลการเรียนของ นักเรียนและผู้ปกครอง

SGS : สำหรับครู

โปรแกรมบริหารจัดการคะแนนนักเรียน

MOE Safety Center

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ

Car for All

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.บุรีรัมย์ ใช้ในกาเยี่ยมบ้าน และคัดกรองนักเรียน

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้

สลิปเงินเดือน สพม.บุรีรัมย์

รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

Scroll to Top