ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สังกัด สพฐ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ม. 1 ถึงระดับ ม. 6 เนื้อที่ 42 ไร่ มีเขตพื้นที่บริการ 12 หมู่บ้าน ได้แก่
 1. บ้านตลาดโพธิ์
 2. บ้านตูมหวาน
 3. บ้านบุโพธิ์
 4. บ้านปราสาท
 5. บ้านพรสวรรค์
 6. บ้านบุผู้หญิง
 7. บ้านหนองไฮ
 8. บ้านนาศรีนวล
 9. บ้านสนวน
 10. บ้านห้วยหวาย
 11. บ้านหนองกุง
 12. บ้านใหม่สามัคคี

โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ตั้งขึ้นโดยมติของสภาตำบลตลาดโพธิ์มี นายวัน เภสัชชา อดีตกำนันตำบลตลาดโพธิ์ในฐานะประธานสภาตำบลตลาดโพธิ์ นายประสาน จันทร์จำเริญ เลขานุการสภาตำบลตลาดโพธิ์ นายบุญเพชร เรืองประโคน เหรัญญิก และชาวบ้านตำบลตลาดโพธิ์ได้ประชุมสภาตำบลตลาดโพธิ์ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลตลาดโพธิ์โดยมี นายจุล วงศ์สวาสดิ์ ผู้ประสานงานกรมสามัญศึกษาประจำจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุม จากการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลเพื่อให้เด็กนักเรียนที่จบจากโรงเรียนประถมศึกษาจากเขต 3 ตำบลได้แก่ตำบลตลาดโพธิ์ ตำบลเมืองแฝก ตำบลโคกสะอาด และยังมีตำบลโคกล่ามในบางส่วนได้เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในโรงเรียนที่ใกล้บ้านสภาตำบลตลาดโพธิ์ ได้ขอบริจาคเงินจากประชาชนชาวบ้านตลาดโพธิ์ ชาวบ้านตำบลโคกสะอาด และตำบลเมืองแฝก ได้เงินบริจาครวมทั้งสิ้น 30,000 บาท และขอซื้อที่ดินจาก นายลา นายแหล่ สินธุรัมย์ และที่ดินของ นายขุน สมิงรัมย์ ในราคาไร่ละ 1,000 บาทได้เนื้อที่รวม 35 ไร่ ตามเกณฑ์ของกรมสามัญศึกษา เมื่อปรับพื้นที่และได้ดำเนินการวัดแล้วกลับวัดได้เนื้อที่ทั้งหมดถึง 42 ไร่ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2522 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2522 ได้รับความกรุณาจากอุดมแทรกเตอร์ช่วยปรับพื้นที่จนเรียบร้อยในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ได้เปิดทำการสอนตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 50 คน มีนายบุรีย์ สำราญรัมย์ อาจารย์จากโรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์มาช่วยทำการสอน โดยอาศัยสถานที่ของ โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ “ศรีตลาดโพธิ์” ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ทำการสอนชั่วคราวในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2522 เริ่มทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 6 ห้องเรียน โดย ได้รับบริจาคไม้ และเสาจากนายสุบิน สำเรียนรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านตลาดโพธิ์ เป็นส่วนใหญ่ และได้ใช้เงินของสภาตำบลตลาดโพธิ์ จำนวน 54,000 บาท มาใช้ในการดำเนินการสร้าง โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณสวัสดิ์ บุราสิทธิ์ ช่วยดำเนินการในการขนวัสดุอุปกรณ์จนงานแล้วเสร็จในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ได้ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ “ศรีตลาดโพธิ์” มาทำการเรียน การสอนที่อาคารเรียนชั่วคราวโดยมี นายประมูล ดวงศรี เป็นครูใหญ่ และได้เปิดทำการสอน ณ สถานที่ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประพฤติดี วินัยดี มีวิชา พัฒนาชุมชน หมายถึง ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย เคารพปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสังคม มีความรู้ความสามารถในการนำความรู้มาพัฒนาตนและชุมชนให้มีความเจริญ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

พันธกิจ (Mission)

 1. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกในการเป็นชาติไทย และอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ ภูมิปัญญาไทย
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน
 4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ
 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภา
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
 2. เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพและศึกษาต่อ
 4. เพื่อให้ชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา

อัตลักษณ์

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และมีความรู้คู่คุณธรรม

 

เอกลักษณ์

ยิ้มง่าย ไหว้สวย

Scroll to Top