April 2023

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 70 ระดับชาติ
เหรียญทอง 7 รายการ
เหรียญเงิน 1 รายการ
เหรียญทองแดง 1 รายการ

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครบตามหลักสูตรและ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกําหนดการปิด-เปิดภาคเรียนดังนี้ ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570)

โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570) จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกาศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น

นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
(ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
วันที่ 16 มีนาคม 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมนำโดย นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ โดยมี นายสุดใจ อ่อนฤาชา​ รอง ​ผอ.ส​พม.บุรีรัมย์​ เป็นประธาน​กรรมการ​ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการประเมินให้คำแนะนำ ชี้แนะงานทั้ง 4 กลุ่มงานเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (กลุ่มดีเด่น)

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เป็นตัวแทนจากโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรจาก นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566 (กลุ่มดีเด่น)

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษ

ประกาศโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษรับสมัครวันที่ 10 – 15 เมษายน 2566เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการณ อาคาร 3 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมนักเรียนสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดนักเรียน)หลักฐานการสมัคร ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา สำเนาบัตรทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

Scroll to Top