ข่าวสาร

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ด้วยโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครบตามหลักสูตรและ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกําหนดการปิด-เปิดภาคเรียนดังนี้ ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570)

โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570) จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกาศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษ

ประกาศโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษรับสมัครวันที่ 10 – 15 เมษายน 2566เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการณ อาคาร 3 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมนักเรียนสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดนักเรียน)หลักฐานการสมัคร ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา สำเนาบัตรทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

Scroll to Top