Author name: admin

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม เป็นประธานในพิธี โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วมหลายรายการ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์, การแข่งขันวาดภาพระบายสี, การแข่งขันจรวดขวดน้ำ, การแข่งขันแดนเซอร์รีไซเคิล, Green Market เป็นต้น เพื่อเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ และเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2566 Read More »

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566

การแข่งขัน การออกแบบป้ายสัปดาห์วิทยาศาสตร์ Read More »

ต้อนรับรองผู้อำนวยการณัฏยา ปะกายะ

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมต้อนรับ
นางณัฏยา ปะกายะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ด้วยความยินดียิ่ง

ต้อนรับรองผู้อำนวยการณัฏยา ปะกายะ Read More »

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแจ้งการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และนโยบาย พร้อมแนวการปฏิบัติระหว่างครู นักเรียนและผู้ปกครอง พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวน 49 ทุน
จาก คุณฑีรณัฏฐ์ ลัดดาพันธุ์ และ คุณรวงรัตน์ พุทธิรงควัตร
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนทุนการศึกษาและขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566 Read More »

44 ปี ตุ้มโฮม โนนแจ้ง ฮักแพง ขาวแดง

ร่วมสมทบทุนสร้างห้องน้ำนักเรียนและติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องเสียงในอาคารโดมอเนกประสงค์

44 ปี ตุ้มโฮม โนนแจ้ง ฮักแพง ขาวแดง Read More »

ประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้รับการประเมินการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสุดใจ อ่อนฤๅชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน

ประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Read More »

โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมได้รับเกียรติจาก นายจำลอง ใบไธสง นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายสุขภาพดีชีวีมีสุข ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลโพธิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตลาดโพธิ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการ อบรม

โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข Read More »

วันวิสาขบูชา

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (๓ มิถุนายน ๒๔๖๖) ณ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ เพื่อส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนำนักเรียนประกอบพิธี เวียนเทียนวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ เด็กให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

วันวิสาขบูชา Read More »

ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการ กษา และนักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี Read More »

Scroll to Top