ผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม โรงเรียนภัทรบพิตร
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.383ทอง121. เด็กหญิงณัฐนันท์   วงค์จำปา
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.666ทองแดง201. นางสาวจุฬาลักษณ์  แซ่เต็ง
 
1. นางสวรรณ์  ธรรมธุระ
 
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.681ทอง101. นางสาวสิริภา  ชลอชน
 
1. นางสวรรณ์  ธรรมธุระ
 
4ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.373เงิน91. เด็กหญิงปภาดา  สอิ้งรัมย์
 
1. นายพงศกร  รามัญวงศ์
 
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.660ทองแดง111. นางสาวแพรพิชชา  สีดา
 
1. นางสวรรณ์  ธรรมธุระ
 
6ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.687ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นายอติวัณณ์  เขื่อนคำ
 
1. นางสวรรณ์  ธรรมธุระ
 
7คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.390ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายพนาเวช  เจริญราบ
 
1. นายวัชรพันธุ์  ธนะไชย
 
8คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.668ทองแดง61. นายอัครพล  นาคสูงเนิน
 
1. นายวัชรพันธุ์  ธนะไชย
 
9คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.374เงิน101. เด็กชายณัฐภูมิ  สมิงรัมย์
2. เด็กชายยศพล  สาลีรัมย์
 
1. นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬห์
2. นายชยุตม์  ล้อธีรพันธ์
 
10คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.698ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวสุวรรณา  พิลึกนา
 
1. นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬห์
 
11คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.368ทองแดง101. เด็กชายยศพล  เอี่ยมดำ
 
1. นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬห์
 
12คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.663ทองแดง191. นางสาวณิศวรา  ปิ่นพิมาย
 
1. นางสาวอนันทิกา  ธรรมาวิรุฬห์
 
13วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.680ทอง171. นางสาวญาณิศา  เสมาเพชร
2. นางสาวนวพรรณ  สินธุรัมย์
3. นางสาวปรียาภัทร  ชมนาวัง
 
1. นางสาวเพ็ญพิชญา  ศรีกาสี
2. นายนัฏดนัย  ปานาลาด
 
14วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.681ทอง81. นางสาวชุติมาพร  สาธุรัมย์
2. นายพงศ์พีระ  สุโรรัมย์
3. นายรณพร  รักหินลาด
 
1. นางจิตสุภา  แคนตะ
2. นางสาวธัญลักษณ์  วิรุณพันธ์
 
15วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.385ทอง101. เด็กชายขวัญชัย  พึ่งสุภาพ
2. เด็กชายวัชระพล  สามารถรัมย์
 
1. นางจินดา  ธรรมธุระ
 
16สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.385.6ทอง51. เด็กหญิงกชกร  สุมาภา
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปากะตัง
3. นางสาวบัณฑิตา  สังวาลรัมย์
4. เด็กหญิงอารยา  ใจบุญ
5. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทาอ่อน
 
1. นางสาวกิ่งดาว  สนิทรัมย์
2. นางสาวนภาพร  สำเริงรัมย์
 
17สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.680.5ทอง81. นายจีระศักดิ์  บุราสิทธิ์
2. นายธนกร  มีกำปัง
3. นางสาวธนาทิพย์  นามบุรินทร์
4. นางสาวปภานัน   ที่รักษ์
5. นางสาววรรณกร  เฉื่อยนอก
 
1. นางสาวกิ่งดาว  สนิทรัมย์
2. นางสุชาณิพา  นามปัญญา
 
18สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.384.8ทอง131. เด็กหญิงปิ่นสุดา  โพธิ์รุ่ง
2. เด็กชายยศพล  มีแย้มภักดิ์
 
1. นางมะลิวัลย์  นิโรรัมย์
2. นางสาวกิ่งดาว  สนิทรัมย์
 
19สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.682.8ทอง81. นางสาวปาลิตา  ที่รัก
2. นายศุภณัฐ  ใจกล้า
 
1. นางมะลิวัลย์  นิโรรัมย์
2. นางสาวนภาพร  สำเริงรัมย์
 
20สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.690ทองชนะเลิศ1. นายกฤตเมธ  สำเริงรัมย์
2. นางสาวฐิติภัทรา  ภูยัน
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  บุญหว่าน
4. นางสาวปภาดา  สนิทรัมย์
5. นางสาวพรชิตา  อำภะวา
6. นางสาวศิริลักษณ์  มะโครัมย์
7. นายอธิป  สทุมรัมย์
8. นางสาวอลิศรา  มีสำโรง
9. นางสาวเพชรจรัส  เพชรประเสริฐสุข
 
1. นายชยุตม์  ล้อธีรพันธ์
2. นายสุธี  ครุฑสามารถ
3. นายรังสิวุฒิ  เสนากลาง
 
21สุขศึกษา และพลศึกษาการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.370เงิน181. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  สัพเนตร
 
1. นายรังสิวุฒิ  เสนากลาง
 
22ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.386ทอง101. เด็กหญิงศิริญากรณ์   สำรวมรัมย์
 
1. นางสุชาณิพา  นามปัญญา
 
23ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.386ทอง61. เด็กหญิงณัฐพร  ทิพย์ทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสุชาณิพา  นามปัญญา
2. นางสาวกิ่งดาว  สนิทรัมย์
 
24ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.385ทอง141. เด็กหญิงจันทราภรณ์  พาสันเทียะ
 
1. นางสุชาณิพา  นามปัญญา
 
25ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.683ทอง111. นางสาวนิธินันท์   คำแก้ว
 
1. นางสุชาณิพา  นามปัญญา
 
26ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.390ทอง61. เด็กหญิงไหมแก้ว  ดวงจันทร์
 
1. นายสิทธิชัย  รวบทองศรี
 
27ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวลลิตวดี  เกรัมย์
 
1. นางสุชาณิพา  นามปัญญา
 
28ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.681ทอง91. นางสาวชริทร์ทิพย์  สินชัยรัมย์
 
1. นายสิทธิชัย  รวบทองศรี
 
29ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.691.6ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงดวงพร  พุดพิมาย
2. นางสาวน้ำฝน  เลื่อนไธสง
3. เด็กชายวรเวช  แดนเรืองรัมย์
4. เด็กชายสิรวิชญ์  บัวคลี่
5. เด็กหญิงอรณิชา  โพธิ์สีดี
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
2. นางอรุณรัตน์   แสนเกษม
 
30ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.355เข้าร่วม91. เด็กชายวงศธร  สีลา
 
1. นางสาวจีรวรรณ  แก้วสุข
 
31ภาษาต่างประเทศการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.673เงิน71. นางสาวสุริยฉัตร  สะเริญรัมย์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  แก้วสุข
 
32ภาษาต่างประเทศการแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.373เงิน131. เด็กหญิงศรัณย์พร  เขื่อนมั่น
 
1. นางสาวศุภพร  สิงห์ชัย
 
33ภาษาต่างประเทศการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.366ทองแดง71. เด็กชายศิรวิชญ์  แจ่มอนงค์
 
1. นางสาวจีรวรรณ  แก้วสุข
 
34ภาษาต่างประเทศการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.663ทองแดง121. นายชัชฤทธิ์  ฉุนจุ้ย
 
1. นางสาวจีรวรรณ  แก้วสุข
 
35ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.374เงิน141. เด็กหญิงชุลีพร  ปารัมย์
2. เด็กหญิงนภัสสร  สินปรุ
 
1. นางสาวบังอร  เลไธสง
2. นางศุภพร  สิงห์ชัย
 
36ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.690ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายภานุวิชญ์  สองสี
 
1. นางสาวบังอร  เลไธสง
 
37กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.692ทอง71. นางสาวจุฑามาศ  เขื่อนคำ
2. นางสาวชัญญานุช  วิลัยฤทธิ์
3. นางสาวปวิชญา  ไชยรัตน์
 
1. นางจิตสุภา  แคนตะ
2. นางสาวธัญลักษณ์  วิรุณพันธ์
 
38คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.393ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงญาณิน  ศรเพชร
2. เด็กหญิงนุชวรา  เปรมชู
3. เด็กหญิงวริศรา  ชื่นอารมย์
 
1. นายนัฏดนัย  ปานาลาด
2. นางสาวดวงหทัย  จันทร์ฉ่ำ
 
39คอมพิวเตอร์การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.691ทอง51. นางสาวสุพรรณิกา  ตอรบรัมย์
2. นางสาวสุริยฉัตร  สะเริญรัมย์
3. นายอิทธิกร  สุขพรรณดอน
 
1. นายสัตตรัตน์  ศรีกาสี
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  ศรีกาสี
 
40หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงกานต์ชินี  สีวิเส็ง
2. เด็กหญิงปลายรุ้ง  พงษ์วัชรากร
3. เด็กหญิงศศิธร  พุทไธสง
 
1. นายนัฏดนัย  ปานาลาด
2. นางสาวดวงหทัย  จันทร์ฉ่ำ
 
41หุ่นยนต์การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.685ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นายชัชฤทธิ์  ฉุนจุ้ย
2. นายรณกร  ผิวสุข
3. นายอัครพล  นาคสูงเนิน
 
1. นายสัตตรัตน์  ศรีกาสี
2. นางสาวเพ็ญพิชญา  ศรีกาสี
 
42การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.698ทองชนะเลิศ1. นายชาญพิชัย  สามุติรัมย์
2. นายธีรธรรม  เรืองเทศ
3. นายบุญญาพัฒน์  สครรัมย์
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
2. นายไพศาล  แสนเกษม
 
43การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.390ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พึ่งโค
2. เด็กหญิงวรัลยุพา  สาลีรัมย์
3. เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  ชนะโม
 
1. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
2. นางอรุณรัตน์  แสนเกษม
 
44การงานอาชีพการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นายกนกพล  ชื่นในจิตร
2. นางสาวนัทมน  มุ่งดี
3. นางสาวปุณยวีร์  ปักเคยะกา
4. นางสาวฝันศิริ  ลินทอง
5. นางสาวศิริรัตน์  แป้นแจ้ง
6. นางสาวสุภาวดี  ไชยศล
 
1. นางอรุณรัตน์  แสนเกษม
2. นายไพศาล  แสนเกษม
3. นางสุพัตรา  ณัฐชวรัตน์
 
45การงานอาชีพการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.396ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงมณิสรา  สาลีรัมย์
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  สกุลไทย
3. เด็กหญิงวริศรา   จักรกระโทก
 
1. นางสุพัตรา   ณัฐชวรัตน์
2. นางอรุณรัตน์   แสนเกษม
 
46เรียนรวม – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น90ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายธนกร  จิตต์พิมาย
2. นางสาวอักษิพร  บุตรพรม
 
1. นางจิตสุภา  แคนตะ
2. นางสาวธัญลักษณ์  วิรุณพันธ์
 Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top