งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. บุรีรัมย์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 – วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

 1. การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
  • คะแนน 86 เหรียญทอง
  • นักเรียน
   1. นายกนกพล ชื่นในจิตร
   2. เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญหว่าน
   3. นางสาวปภาดา สนิทรัมย์
   4. เด็กหญิงพรชิตา อำภะวา
   5. นายพีรวัส มุ่งดี
   6. นางสาววิชาดา มุ่งดี
   7. นางสาวศิริลักษณ์ มะโครัมย์
   8. นางสาวอติกานต์ ศิริเวช
   9. นางสาวอลิศรา มีสำโรง
   10. เด็กหญิงเพชรจรัส เพชรประเสริฐสุข
  • ครู
   1. นายชยุตม์ ล้อธีรพันธ์
   2. นางสุชาณิพา นามปัญญา
   3. นายสุธี ครุฑสามารถ
 2. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
  • คะแนน 86.2 เหรียญทอง
  • นักเรียน
   1. นายนวพล น่าชม
  • ครู
   1. นายชยันต์ ขันงาม
 3. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
  • คะแนน 63.6 เหรียญทองแดง
  • นักเรียน
   1. เด็กชายกฤษฎา ยุงสันเที่ยะ
   2. เด็กหญิงกานต์ธิดา แก้วรังศรี
   3. เด็กหญิงกุลธิดา หงส์วงศ์
   4. เด็กหญิงจันทราภรณ์ พาสันเทียะ
   5. เด็กหญิงชมภู่ แกล้วกล้า
   6. เด็กชายชินภัทร สดรัมย์
   7. เด็กชายธนกร มีแย้มภักดิ์
   8. เด็กหญิงธัญพิชา ปานพันธ์
   9. เด็กหญิงธิดารัตน์ ศิริสวัสดิ์
   10. เด็กชายธีรศักดิ์ จงชิดกลาง
   11. เด็กชายนราวิชญ์ ทับวอ
   12. เด็กชายนิพิฐพนธ์ ศรเพชร
   13. เด็กหญิงนุชวรา เปรมชู
   14. เด็กหญิงปภาวดี โพนคำ
   15. เด็กหญิงปลายรุ้ง พงษ์วัชรากร
   16. เด็กหญิงปัทมาพร ทองศรี
   17. เด็กหญิงปิยดา ซองรัมย์
   18. เด็กหญิงปิยะพร ถาวรรัตน์
   19. เด็กชายพิทวัส ตะครรัมย์
   20. เด็กชายภคราม เหล็กดี
   21. เด็กหญิงรจนกร สาธุรัมย์
   22. เด็กหญิงรัตนา อาศัยน้ำ
   23. เด็กหญิงลลิตวดี เกรัมย์
   24. ด็กหญิงวรัญยา มุ่งดี
   25. เด็กชายวิษณุวัฒน์ หวังผล
   26. เด็กชายวุฒิพงศ์ อรไชย
   27. เด็กชายศิรวิชญ์ แจ่มอนงค์
   28. เด็กหญิงสิรินยา ทองซา
   29. เด็กหญิงสิริวิมล โสตะพราหมณ์
   30. เด็กหญิงสุกัญญา ทองธิสาร
   31. เด็กหญิงสุชานันท์ กองสุข
   32. เด็กหญิงสุภัสสร ขันติ
   33. เด็กชายอนาวิน บุญอำนวย
   34. เด็กหญิงอริสา สินสุพรรณ์
   35. เด็กหญิงเจนจิรา สัตตารัมย์
   36. เด็กชายเจนณรงค์ ป้ายนอก
   37. เด็กหญิงเบญจวรรณ หอมดวงศรี
   38. เด็กชายเสฎฐวุฒิ สดรัมย์
   39. เด็กหญิงไหมแก้ว ดวงจันทร์
  • ครู
   1. นายชยันต์ ขันงาม
   2. นายนัฎดนัย ปานาลาด
   3. นายภูริเดช ชำนาญจิตร
   4. นางสาวนริศรา เจียรัมย์
   5. นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีกาสี
   6. นางสาวจีรวรรณ แก้วสุข
   7. นายวัชรพันธุ์ ธนะไชย
   8. นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน
 4. การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
  • คะแนน 80 เหรียญทอง
  • นักเรียน
   1. นายธีรธรรม ผูกธรรม
   2. นางสาวน้ำฝน เลื่อนไธสง
   3. นางสาวพิมลพัทธ์ ตามใจรัมย์
   4. นายพีรภัทร สินธุรัมย์
   5. เด็กชายภาณุพงศ์ สาทนรัมย์
  • ครู
   1. นางสุพัตรา ณัฐชวรัตน์
   2. นางสาวอรุณรัตน์ แสนเกษม
 5. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 
  • คะแนน 75.3 เหรียญเงิน
  • นักเรียน
   1. เด็กหญิงญาณิน ศรเพชร
   2. เด็กชายมูฮัมหมัด ปัตตายะโส
   3. เด็กหญิงวริศรา ชื่นอารมย์
  • ครู
   1. นายสัตตรัตน์ ศรีกาสี
   2. นางสาวดวงหทัย จันทร์ฉ่ำ
 6. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
  • คะแนน 85.2 เหรียญทอง
  • นักเรียน
   1. นายกิติกร บริบูรณ์
   2. นายวุฒิกานต์ บัวลอย
   3. นายสุเมธี ตลาดเงิน
  • ครู
   1. นายไพศาล แสนเกษม
   2. นางสุพัตรา ณัฐชวรัตน์
 7. การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
  • คะแนน 90 เหรียญทอง
  • นักเรียน
   1. นายกนกพล ชื่นในจิตร
   2. นางสาวชิรินรัตน์ บุญสูงเนิน
   3. นางสาวดาวนภา สารสีรัมย์
   4. นายธรรมราช เด็มดวง
   5. นางสาวรัตนาภรณ์ เวียงสิมมา
   6. นางสาวสุภาวิดา สินธุรัมย์
  • ครู
   1. นางสุพัตรา ณัฐชวรัตน์
   2. นางอรุณรัตน์ แสนเกษม
   3. นายไพศาล แสนเกษม
 8. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
  • คะแนน 87 เหรียญทอง 
  • นักเรียน
   1. เด็กหญิงธิดาวรรณ บุญหว่าน
   2. เด็กหญิงมณิสรา สาลีรัมย์
   3. เด็กหญิงยุพารัตน์ สกุลไทย
  • ครู
   1. นางอรุณรัตน์ แสนเกษม
   2. นางสุพัตรา ณัฐชวรัตน์
 9. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
  • คะแนน 83.67 เหรียญทอง
  • นักเรียน
   1. นางสาวนันทัชพร จงชิดกลาง
   2. เด็กหญิงปนัดดา พิมพิสาร
  • ครู
   1. นางจิตสุภา แคนตะ
   2. นางสาวธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top