กิจกรรม

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรเรียน

ประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้รับการประเมินการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายสุดใจ อ่อนฤๅชา รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมิน

ประเมินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน Read More »

โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข

วันที่ 6 มิถุนายน 2556 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมได้รับเกียรติจาก นายจำลอง ใบไธสง นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ค่ายสุขภาพดีชีวีมีสุข ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 พร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท ให้กับโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความเมตตา จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิมลโพธิวัฒน์ เจ้าคณะตำบลตลาดโพธิ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการ อบรม

โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข Read More »

วันวิสาขบูชา

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๔๖๖ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา (๓ มิถุนายน ๒๔๖๖) ณ วัดแจ้งตลาดโพธิ์ เพื่อส่งเสริมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา โดยนำนักเรียนประกอบพิธี เวียนเทียนวันวิสาขบูชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังและกล่อมเกลาจิตใจ เด็กให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีโดยใช้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

วันวิสาขบูชา Read More »

ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม พร้อมคณะครู บุคลากรทางการ กษา และนักเรียนโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา มิถุนายน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ถวายพระพรสมเด็จพระราชินี Read More »

Scroll to Top