กำหนดปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

ประกาศโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม

เรื่อง แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗

     ด้วยโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษ ๒๕๖๖ ครบตามหลักสูตรสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

๒. เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๓. ปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

Scroll to Top