ประกาศโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 รอบพิเศษ
รับสมัครวันที่ 10 – 15 เมษายน 2566
เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคาร 3 โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
นักเรียนสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดนักเรียน)
หลักฐานการสมัคร

  1. ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริงและสำเนา
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา
  3. สำเนาบัตรทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา
  4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
Scroll to Top