กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (o6)

 1. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ชุดที่ 8
 2. พ.ร.บ.การศึกษาฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
 3. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ๒-๔๕
 4. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ๔๒
 5. พ.ร.บ.ขรค ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
 6. พ.ร.บ. ขรค. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
 7. พรบ.ข่าวสาร ชุดที่ 7
 8. พ.ร.บ.บริหาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
 9. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา๔๗
 10. พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ.พ.ศ.2546
 11. พรบ.-สภาครู
 12. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ-พ.ศ.-๒๕๔๕
 13. รัฐธรรมนูญ
 14. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2562
 15. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
 16. พระราชบัญญัติ (ฉบับที่ ๔)
Scroll to Top