หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o25)

 1. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ (ว24 .2560)
 2. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
 4. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู_2
 5. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
 7. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1)
 8. กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (1)
 9. ว2 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการ
 10. ว4 กรอบแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชครู
 11. ว6 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหา
 12. ว8 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
 13. ว9 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให
 14. ว10 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อ
 15. ว14 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ
 16. ว15 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและ
 17. ว16 เรื่อง การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ
 18. ว17_เกลี่ยอัตราครู_5มิย63
 19. หลักเกณฑ์การพัฒนาตาม ว 22
 20. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (1)
 21. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 22. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำล2
 23. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำล3
 24. หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำล4
 25. หลักเกณฑ์วิธีการ กรณีที่มีเหตุจำเป็นพิเศษ
 26. O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (1)
Scroll to Top