ขัอมูลพื้นฐาน

จำนวนครู
0
จำนวนนักเรียน
0

สถิติจำนวนนักเรียนรายห้อง ระดับชั้น

ห้องเรียน

ทั้งหมด

ชาย

หญิง

ครูที่ปรึกษา 1

ครูที่ปรึกษา 2

ม.1/1

31

20

11

รังสิวุฒิ เสนากลาง

นางสาวศุภพร สิงห์ชัย

ม.1/2

28

17

11

บังอร เลไธสง

อรุณรัตน์ แสนเกษม

ม.2/1

27

9

18

นางสาวจีรวรรณ แก้วสุข

นายวัชรพันธ์ ธนะไชย

ม.2/2

27

16

11

ชยุตม์ ล้อธีรพันธ์

น.ส.นภาพร สำเริงรัมย์

ม.3/1

24

11

13

สิทธิชัย รวบทองศรี

พงศกร รามัญวงศ์

ม.3/2

21

10

11

นายชยันต์ ขันงาม

นางสาวสุชาณิพา สาลีวัน

ม.3/3

25

14

11

สุธี ครุฑสามารถ

ดวงหทัย จันทร์ฉ่ำ

ม.4/1

26

12

14

นายสัตตรัตน์ ศรีกาสี

ธัญลักษณ์ วิรุณพันธ์

ม.4/2

26

15

11

นางสุพัตรา ณัฐเชาวรัตน์

มะลิวัลย์ นิโรรัมย์

ม.5/1

22

9

13

นางสาวอนันทิกา ธรรมาวิรุฬห์

นายนัฎดนัย ปานาลาด

ม.5/2

38

27

11

จินดา ธรรมธุระ

สวรรณ์ ธรรมธุระ

ม.6/1

23

7

16

ไพศาล แสนเกษม

นางสาวเพ็ญพิชญา ศรีกาสี

ม.6/2

24

9

15

จิตสุภา แคนตะ

 

ม.6/3

28

15

13

น.ส.กิ่งดาว สนิทรัมย์

 
Scroll to Top