แจ้งกําหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ด้วยโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ครบตามหลักสูตรและ ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งกําหนดการปิด-เปิดภาคเรียน
ดังนี้

  1. ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566
  2. เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
  3. ปฐมนิเทศ ม.1 และ ม.4 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
Scroll to Top