นายณัฐพงษ์ วิทยาประโคน
ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม
ในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565
ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
(ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น)
จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

Scroll to Top