“โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม” ผ่านการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.2566-2570) จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพกาศึกษา(องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

Scroll to Top